Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
Objednáním zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přijetí objednávky do systému internetového prodeje je závazné pro obě strany.

Prodávající

ZM – TECH s.r.o., Distribuce léčiv, U Lomu 638, 760 01  Zlín, společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 32858.

Kupující

Kupující sděluje při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nutné pro  vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnou legislativou České republiky.
Kupující bere na vědomí, že mu koupí produktu nabízeného prodávajícím, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě. Kupující je považuje za důvěrné a využije je pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Výjimku tvoří situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

Příjem objednávek

Objednávky přes webové stránky www.reproman.cz lze uskutečnit denně 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Objednávky určené k expedici do druhého pracovního dne přijímáme ve všední dny do 15 hodin.
Přijaté objednávky jsou závazné.

Ceny a slevy

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny i v průběhu dne bez předchozího upozornění.
V on-line e-shopu je vždy aktuální a platná cena.

Dodací podmínky

 • Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
 • Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 • Dodací lhůty jsou vždy stanoveny po dohodě prodávajícího a kupujícího, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. Zboží je zpravidla připraveno k expedici do 24 hodin od přijetí závazné objednávky. Termín dodání rovněž závisí na termínu úhrady zboží, zejména v případě platby bankovním převodem.
 • Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 • Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje daňový doklad (faktura) a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem.
 • Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
 • Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.

 

Název dopravy

Cena

Zdarma od

Balík české pošty

100 Kč

1495 Kč

Osobní odběr

0 Kč

0 Kč

Platební podmínky

Na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce ) nebo v hotovosti při osobním odběru. 

Platbu předem bezhotovostním převodem lze individuálně dohodnout s prodejcem. V případě zájmu o tento typ platby uveďte  svůj požadavek  do pole „jiná sdělení“.

 • Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dodávku.
 • Kupující zboží hradí způsobem, který si vybral v průběhu objednání zboží. Termín úhrady může ovlivnit expedici.
 • Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku) nebo bankovním převodem na účet prodávajícího pod variabilním symbolem čísla daňového dokladu.
 • Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu / faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
 • Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
 • Nedojde-li k úhradě daňového dokladu (faktury) do termínu splatnosti (pouze v případě platby předem), má prodávající nárok stornovat objednávku. Eventuelní náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu (faktury) jdou k tíží kupujícího.

Reklamace

 • Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Kupující je povinen veškeré množstevní a zjevné vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
 • Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
 • V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.
 • Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
 • Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu.

Náhrada škod

 • Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.